PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV, SİCİL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, patent vekilliği ve marka vekilliği sınav işlemleri ile patent vekillerinin ve marka vekillerinin sicil işlemleri, meslek kuralları ve disiplin uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, patent vekilliği veya marka vekilliği sınavlarına başvuranlarla gerçek kişi patent vekilleri ve marka vekilleri ile tüzel kişi patent vekillerini ve marka vekillerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu ve 30/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği sınavına başvuran gerçek kişileri,

b) Disiplin Kurulu: Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulunu,

c) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,

ç) Kurum: Türk Patent ve Marka Kurumunu,

d) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları, tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

e) Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım, entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Kurum nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

f) Sınav: Patent vekilliği yeterlik sınavlarını ve/veya marka vekilliği yeterlik sınavlarını,

g) Sicil: Kurum tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Patent Vekilleri Sicilini ve Marka Vekilleri Sicilini,

ğ) Vekil: Gerçek kişi veya tüzel kişi patent vekilini veya marka vekilini,

h) Yönetim Kurulu: Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vekilliğe Kabul Şartları, Tüzel Kişi Vekiller

Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları

MADDE 4 – (1) Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak.

e) Sınavda başarılı olmak.

f) Sicile kayıt olmak.

Tüzel kişi vekiller

MADDE 5 – (1) Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.

(2) Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur.

(3) Gerçek kişi vekil, vekillik yetkisini ancak kendi adına veya Sicile kayıtlı tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini tüzel kişi vekili temsilen kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav, sınavın ilanı ve başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Sınav; iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.

(2) Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(3) Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava başvurabilir.

(5) Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az altmış gün önce Kurumun internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, son başvuru tarihi, sınavın tarihi, şekli, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir. Sınav yeri, sınav tarihinden en az yedi gün önce ilan edilir.

(6) Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, şekli ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

Sınav başvurusunda istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 7 – (1) Sınava başvuracak adaylar;

a) Girilmek istenen sınavı ve tebligat adresini belirtir beyanı,

b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,

c) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,

ç) Öğrenim durumuna ilişkin beyanı,

d) Biyometrik fotoğrafını,

e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyi,

son başvuru tarihine kadar sınav ilanında belirtilen internet sitesine girmek ve/veya yüklemek zorundadır.

Sınav komisyonlarının oluşumu

MADDE 8 – (1) Sınav Koordinasyon Komisyonu, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen en az üç üyeden oluşur. Sınav Koordinasyon Komisyonu, sınav süreciyle ilgili tüm sekretarya faaliyetlerini yürütür.

(2) Sınav Yürütme Komisyonu, Kurum Başkanı tarafından görevlendirilen, marka vekilliği yeterlik sınavları ve patent vekilliği yeterlik sınavları için ayrı ayrı olmak üzere bir başkan ve en az dört üyeden oluşur. Sınav Yürütme Komisyonları için aynı sayıda yedek üye belirlenir. Sınav Yürütme Komisyonları sınav sorularını ve cevap anahtarlarını hazırlar, sorulara ve sınav sonuçlarına yapılan itirazları karara bağlar.

Genel yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Genel yeterlik sınavı çoktan seçmeli test olarak yapılır.

(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamaların sınav içindeki ağırlığı %80’dir.

b) Medeni Hukukun başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümlerinden, Borçlar Hukukunun vekâlet sözleşmesi hükümlerinden, Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümlerinden oluşan soruların sınav içindeki ağırlığı %20’dir.

(3) Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Genel yeterlik sınavı sorularının ilanı ve sorulara itiraz

MADDE 10 – (1) Genel yeterlik sınavı soruları, sınav tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sorularda hata bulunduğunu iddia eden aday, itirazını gerekçeleriyle birlikte soruların ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Kuruma iletir.

(3) Sınav sorularına yapılan itirazlar, sorulara itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Gerekçesiz ya da süresi içerisinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez.

(4) Soru iptali halinde, iptal edilen sorunun sınava katılan bütün adaylar tarafından doğru cevaplandığı kabul edilir.

Genel yeterlik sınavı sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 11 – (1) Genel yeterlik sınavı sonuçları, 10 uncu maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde itirazını Kuruma iletir. Bu aşamada sınav sorularına yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içerisinde sonuçlandırılır ve adaya yazılı olarak bildirilir.

Mesleki yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:

a) Marka vekilliği için; marka, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı, tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

b) Patent vekilliği için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

(3) Sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Mesleki yeterlik sınavı sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz

MADDE 13 – (1) Mesleki yeterlik sınavı sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç on gün içinde itirazını Kuruma iletir.

(3) Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır ve adaya yazılı olarak bildirilir.

(4) Genel yeterlik sınavında başarılı olup da mesleki yeterlik sınavında başarısız olan aday bir sonraki dönemde yapılacak olan ilk sınavda mesleki yeterlik sınavına doğrudan katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sicil

Sicile kayıt

MADDE 14 – (1) Mesleki yeterlik sınavında başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olunduğuna dair diploma veya belge.

b) Sabıka kaydına ilişkin beyan.

c) Tebligat adresine ilişkin beyan.

ç) Sicil kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

d) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

e) Tüzel kişi vekiller için şirket konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısı.

f) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği Kurum nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararı.

g) Gerçek kişi vekiller için bağlı olunan vergi dairesinden Kuruma ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış, konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belge.

(3) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz verilir. Belgenin tekrar talep edilmesi halinde ilgili mevzuatta belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(4) Sicile kayıt tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Kuruma eksiksiz olarak verildiği tarih olup, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla Sicil kaydı sona erer.

(5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, Sicile kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Sicile kaydı yapılmaz.

(6) Vekilin, Sicile kayıt edilen bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliği Kuruma bildirmesi zorunludur.

Sicil yenileme

MADDE 15 – (1) Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate alınarak her yıl yenilenir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuru yapılır:

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

c) 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (f), ve (g) bentlerinde sayılan bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu bilgi ve belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri Sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

Adres, unvan ve tür değişikliği

MADDE 16 – (1) Adres değişikliği, Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden vekilin beyanı üzerine gerçekleştirilir.

(2) Unvan ve tür değişikliğinin Sicile kaydı için Kurumun elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılır. Gerektiğinde Kurum unvan veya tür değişikliğini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısını talep edebilir.

Sicilden silinme ve yeniden kayıt hakkı

MADDE 17 – (1) Sicile kayıt edilmiş olan bir vekilin Sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan tespit edilmesi, vekilin yazılı talebi veya vekile Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen cezanın uygulanması halinde vekilin kaydı Sicilden silinir.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, Sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(3) Sicile yeniden kayıt olma talebinde bulunan vekil, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuru yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Genel ilkeler

MADDE 18 – (1) Vekiller, mesleğin itibarının korunması, mesleki dayanışmanın sağlanması ve iş sahiplerinin vekillik mesleğine olan güveninin temini için vekillik meslek kuralları çerçevesinde hareket ederler.

(2) Vekilin meslek kurallarını bildiği kabul edilir. Hiçbir vekil, vekillik meslek kuralları hakkında bilgisi olmadığını mazeret olarak ileri süremez ve meslek kurallarının ihlalini müvekkilden aldığı talimatlara atıfta bulunarak haklı gösteremez.

(3) Vekil, yanında çalışanların da 19 uncu maddenin birinci fıkrasında sayılan meslek kurallarına uyması konusunda gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmaması vekilin meslek kurallarını ihlali olarak kabul edilir.

Vekillik meslek kuralları

MADDE 19 – (1) Vekillik meslek kuralları aşağıda sayılmıştır:

a) Vekil, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorunda olup görevini kötüye kullanamaz.

b) Vekil, müvekkillerinin çıkarları doğrultusunda, kendi kişisel duygularını ya da çıkarlarını gözetmeksizin objektif bir şekilde davranmak zorundadır.

c) Vekil, zamanının ve yeteneklerinin yetmediğini baştan bildiği bir işi kabul edemez.

ç) Vekil, herhangi bir talep olmaksızın salt kendine iş sağlamak amacıyla muhtemel müvekkillere saldırgan bir pazarlama yöntemiyle yaklaşamaz.

d) Vekil; işyerinde, yazışmalarda ve tanıtım araçlarında ya da başka herhangi bir yerde kamuyu yanıltacak bilgilere yer veremez.

e) Özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla vekil; gerçek ve tarafsız olması, dürüstlük ile meslek sırrına uygunluk gibi temel ilkelere uyumlu olması koşuluyla genel olarak reklam yapma hakkına sahiptir. Ancak müvekkilinin açıkça izni olmaksızın kimliğini açıklamak, kurum ve kuruluşların adını veya logosunu yanıltıcı biçimde kullanmak, müvekkilinin talimatı dışında sınai mülkiyet haklarının alım satımını veya pazarlığını yapmak, meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açacak şekilde, internet kullanıcılarını kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yollarını kullanmak reklam hakkının kapsamı dışındadır.

f) Vekil, mevzuatın öngördüğü veya müvekkilinin bilmesi gereken konularda müvekkilini zamanında, tam ve doğru bir şekilde bilgilendirmek zorundadır.

g) Vekil, geçici bir süre için dahi olsa mesleğini ifa edemez hale geldiği takdirde veya verdiği hizmetleri geri çekmek istemesi halinde müvekkillerini derhal bilgilendirmek ve müvekkillerinin çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler almak zorundadır.

ğ) Vekil, gerek kendisine tevdi edilen görevleri gerekse başka şekilde öğrenmiş olduğu müvekkile ilişkin bilgileri açıklamamakla ve sır saklamakla yükümlüdür. Vekilin bu sorumluluğu vekâlet ilişkisi sona erdikten sonra da devam eder. Vekilin bu sorumluluğu, müvekkiline karşı olduğu gibi temsil etmediği halde kendisine bilgi vermiş olan kişilere karşı da bulunmaktadır.

h) Vekil, Kurumun yapacağı hizmetler karşılığında alacağı ücretlere ve harçlara ilaveten kendi hizmeti karşılığı dışında müvekkilinden herhangi bir ücret talep edemez.

ı) Vekil, müvekkiline yüklendiği iş ile ilgili görüşünü açıklayabilir. Ancak iş veya işlemin sonucuna yönelik hiçbir taahhütte bulunamaz.

i) Vekil, her türlü iş ilişkisinde meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmak zorundadır.

j) Hiçbir vekil, bir meslektaşı hakkında küçük düşürücü nitelikte açıklama yapamaz.

k) Hiçbir vekil, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncesini kamuoyuna açıklayamaz. Bu konudaki şikâyetlerin mercii yalnız Kurumdur.

l) Vekil, hâlihazırda başka bir vekil tarafından ele alındığını bildiği veya bilmesi gerektiği belli bir dosya hakkında, dosya sahibinin bağımsız bir görüş alma veya vekilini değiştirme isteğini açıkça beyan etmiş olması dışında, dosya sahibiyle görüş alışverişinde bulunamaz.

m) Vekil ile takip edilen bir dosyada, başka bir vekilin dosyayla ilgili bir talimat veya vekâletname alması halinde, yeni vekil dosyanın takibiyle görevli hâlihazırdaki vekile gecikmeden yazılı bilgi verir. Hâlihazırdaki vekil ise dosyanın takibi için gerekli tüm belgeleri talep halinde, gecikmeden yeni vekile iletir.

n) Vekil, sınai mülkiyet konularında uzmanlaşacak olan bir çalışanının doğru ve uygun eğitilmesi görevini üstlenmek zorundadır.

o) Vekil, Kurum çalışanları ile olan ilişkilerinde nezaket kurallarına uygun tutum ve davranışlarda bulunmak, Kurum tarafından müvekkiline yapılan talepleri iletmek ve gerekli irtibatı kurmak zorundadır.

ö) Vekil, Kurum adına yazılı veya sözlü hiçbir açıklamada bulunamaz.

p) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz.

Disiplin cezaları ve ceza uygulanacak fiiller

MADDE 20 – (1) 19 uncu maddede sayılan vekillik meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışlarda bulunanlar ile vekilliğin gerektirdiği görevleri yapmayanlar hakkında uygulanacak disiplin cezaları aşağıda belirtilmiştir:

a) Uyarma: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Meslek kurallarına uymayan tutum ve davranışta bulunan vekiller hakkında uyarma cezası uygulanır.

b) Kınama: Vekilliğin icrasında ve mesleki tutum ve davranışlarda kusurlu olunduğunun yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası alıp da iki yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekilliğin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyen veya Kurum nezdinde yürütülen herhangi bir işlemde menfaati zıt olan taraflara vekillik edenler hakkında kınama cezası uygulanır.

c) Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma: Üç aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere vekillik faaliyetinden yasaklanmadır. Kınama cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunan veya vekâletname aslına aykırı örnek ile vekillik hak ve yetkilerini kullanan veya Kuruma ait unvan, internet alan adı ya da diğer tanıtma vasıtalarını iltibasa meydan verecek şekilde kullanan vekiller hakkında geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası uygulanır.

ç) Vekillikten çıkarma: Vekillik faaliyetinden süresiz olarak yasaklanmadır. Geçici olarak vekillik faaliyetinden alıkoyma cezası alıp da beş yıl içinde aynı cezayı gerektiren fiilde bulunanlar hakkında vekillikten çıkarma cezası uygulanır. Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda patent vekilliğinden veya marka vekilliğinden çıkarılanlar bir daha patent vekili veya marka vekili olamaz.

(2) Disiplin Kurulunun aldığı kararlar Kurum internet sitesinde yayınlanabilir, şikâyet eden veya edilenin kimlik bilgilerinin açıklanması hususunda ilgili tarafın açık rızası aranır.

ALTINCI BÖLÜM

Disiplin Kurulunun Oluşumu

Disiplin Kurulunun oluşumu

MADDE 21 – (1) Disiplin Kurulu; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir üye, Kurumdan üç üye ile mesleğini en az beş yıl bilfiil icra eden ve Disiplin Kurulunca verilen bir kararla Kanunun 30/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen cezalardan birini almamış olan patent vekillerinden veya marka vekillerinden üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Aynı sayıda ve aynı esasla yedek üye belirlenir. Tüm üyeler Bakan tarafından üç yıl için atanır. Kurum Başkanı, patent vekilleri veya marka vekilleri arasından seçilecek üyeleri Bakanlığa önerirken en fazla üyeye sahip iki ticaret odası ile en fazla üyesi bulunan vekillikle ilgili iki dernekten görüş alır.

(2) Üyeler kendi aralarından bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan Yardımcısı Başkanın bulunmadığı zamanlarda Disiplin Kuruluna başkanlık eder. Disiplin Kurulu, Kuruma yapılan şikâyetleri değerlendirmek üzere en az dört üyenin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde Başkanın oyu çift sayılır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan üyelikten ayrılan üyelerin yerlerine yedek üyeler getirilir. Disiplin Kurulunun görevi yeni Disiplin Kurulu atanana kadar devam eder.

(3) Disiplin Kurulu üyelerinden biri hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bir suçtan dolayı dava açılmışsa dava sonuna kadar bu üye toplantılara katılamaz ve yerine yedek üye getirilir.

(4) Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyenin, toplantı tarihinden önce mazeretini bildirmesi gerekir. Toplantıya katılmayan üye vekaleten temsil edilemez. Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan veya seçilme yeterliğini kaybeden üyenin üyeliği sona erer ve yerine yedek üye getirilir.

(5) Kurumu temsil eden yedek üyeler ile marka ve patent vekillerini temsil eden yedek üyeler, kendi içinde ve sıralı şekilde gruplandırılır. Asil üyenin üçüncü fıkra veya 22 nci madde uyarınca toplantıya katılamaması durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki birinci yedek üye toplantıya çağrılır. Birinci yedek üyenin toplantıya katılamayacak olması halinde, sırasıyla diğer yedek üyeler toplantıya çağrılır. Asil üyenin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin yerine aynı gruptaki birinci yedek üye Disiplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır. Birinci yedek üyenin bu çağrıdan itibaren yedi gün içinde Disiplin Kurulunda görev alamayacak olduğunu bildirmesi veya hiçbir bildirimde bulunmaması halinde, sırasıyla diğer yedek üyelere çağrı aynı usul ve esasla yapılır. Bakanlığı temsil eden asil üyenin üçüncü fıkra veya 22 nci madde uyarınca toplantıya katılamaması durumunda Bakanlığı temsil eden yedek üye toplantıya çağrılır. Bakanlığı temsil eden asil üyenin üyeliğinin sona ermesi durumunda, bu üyenin yerine Bakanlığı temsil eden yedek üye Disiplin Kurulunda görev almak üzere çağrılır.

(6) Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür.

Disiplin Kurulu üyelerinin toplantılara katılamayacağı durumlar

MADDE 22 – (1) Disiplin Kurulu üyesi, soruşturma konusunun, şikâyet edenin veya şikâyet edilenin kendisiyle, boşanmış olsa dahi eşiyle, üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil, kan ve kayın hısmıyla veya ekonomik ya da yönetsel ilişki içinde olduğu biriyle ilgili olması halinde ilgili konunun görüşüldüğü toplantıya katılamaz ve yerine yedek üye çağrılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Şikâyet, Soruşturma ve Zamanaşımı

Şikâyet hakkı ve şikâyet

MADDE 23 – (1) Şikâyet edilen vekilin bu Yönetmelikte belirtilen disiplin hükümlerine aykırı davrandığını iddia eden herkes şikâyet hakkına sahiptir. Ancak 19 uncu maddenin (b), (f), (g), (ğ), (j) ve (k) bentlerinde yazılı meslek kurallarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle ancak hakları ihlal edilenler şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında vekiller hakkındaki şikâyetler, şikâyet edenin ve edilenin kimlik bilgileri belirtilerek, şikâyet gerekçeleri ve olayın niteliğine göre delilleriyle birlikte yapılır.

Soruşturma

MADDE 24 – (1) Şikâyet dilekçesi ve ekleri Disiplin Kurulu tarafından incelenir.

(2) Başvuru usulüne uygun olmayan, gerekçesiz ve olayın niteliğine göre herhangi bir delil içermeyen şikâyet başvuruları, Disiplin Kurulu tarafından soruşturma açılmaksızın reddedilir.

(3) Disiplin Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda cezayı gerektirecek herhangi bir hukuka aykırı fiilin gerçekleşmediğinin tespiti halinde disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verilir.

(4) Disiplin Kurulu, şikâyetçinin hukuki nitelendirmeleriyle bağlı olmadığı gibi şikâyete konu somut olayla ilgili re’sen tespitte bulunabilir ve soruşturmayı genişletebilir.

(5) Disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği takdirde, bu Yönetmeliğin hangi hükümlerine dayanıldığı Disiplin Kurulu kararında belirtilir. Şikâyet dilekçesi ile ekleri şikâyet edilene tebliğ edilir ve savunma yapabilmesini teminen tebliğ tarihinden itibaren yedi günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde savunmasını yapmayan vekil, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(6) Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü takdirde şikâyet ile ilgili tanıkları dinleyebilir ve taraflardan ek bilgi ve belge isteyebilir.

(7) Aynı olaydan dolayı vekil hakkında hukuk mahkemesinde devam eden bir dava olması veya soruşturmaya ya da kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Vekile ceza mahkemesi tarafından bir ceza verilmesi veya verilmemesi hali, ayrıca disiplin cezası verilmesine engel olmaz.

(8) 20 nci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki cezaların soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren otuz gün içinde verilmesi zorunludur. Disiplin Kurulunca, 20 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca verilen cezalar gecikmeksizin Kuruma bildirilir ve taraflara tebliğ edilir.

(9) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Disiplin Kurulu kararlarına karşı idari yargıya başvurulabilir. Açılan davalarda husumet Kuruma yöneltilir.

Zamanaşımı

MADDE 25 – (1) 20 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin Disiplin Kurulu tarafından öğrenildiği tarihten itibaren üç ay içinde soruşturmaya başlanmadığı, her halde cezayı gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru ve taleplerin alınması

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki başvuru ve talepler 3/9/2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kimlik doğrulama işlemi yapılarak e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Başvuru veya talep ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu başvuru ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması suretiyle kabul edilir. Başvuru veya talep sahibi gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(3) Başvuru ve talepler için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin, Kurum tarafından doğrulanabilmesi veya farklı kuruluşlardan temin edilebilmesi durumunda ilgili bilgi ve belgeler istenmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 27 – (1) 27/6/2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine Dair Yönetmelik ve 18/5/2017 tarihli ve 30070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılmış başvuruların durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, Sicile kayıt veya Sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

Önceki sınavın geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası 2019 yılında yapılan genel yeterlik sınavında başarılı olanlar hakkında da uygulanır.

Gerçek kişi yanında çalışan gerçek kişi vekillerin uyumu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Sicile kayıtlı olup da vekillik yetkisini başka bir gerçek kişi yanında çalışarak kullanan vekil, 14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan belgeyi, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Kuruma sunmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.